Cart - Đăng ký

Basic

Miễn phí!

This is a basic plan. 


 • -
 • -
 • No Setup Fee
 • 5 Bài viết
 • 5 Trang
 • 5 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Tùy chỉnh bố cục
 • 1 Site
 • 20MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • -
Quyền lợi tốt

Medium

100,000 ₫ /tháng

This is our medium plan. 


 • 250,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 900,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 10 Bài viết
 • 10 Trang
 • 10 Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Tùy chỉnh bố cục
 • 1 Site
 • 100MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 7 day Free Trial

Premium

200,000 ₫ /tháng

This is our premium plan. 


 • 500,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2,000,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • Không giới hạn Trang đích
 • Không giới hạn Mẫu của tôi
 • Không giới hạn Sản phẩm
 • Không giới hạn Tùy chỉnh bố cục
 • 1 Site
 • 500MB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 3 day Free Trial
 1. Chọn gói
 2. Chọn mẫu
 3. Trang web
 4. Tài khoản